Šetřete energii a životní prostředí s izolacemi URSA

Tepelné izolace představují mimořádný potenciál pro řešení klimatických změn, snižování závislosti na spotřebě energií a zachování trvale udržitelného rozvoje.

V posledních desetiletích došlo oproti období před průmyslovou revolucí k velmi rychlému nárůstu skleníkového efektu, jevu, který zvyšuje teplotu povrchu Země. Některé následky tohoto účinku jsou známé (tání ledovců, zvýšené množství záplav, ztráta biodiverzity, blednutí korálů atd.), zatímco jiné jsou prozatím nejasné.

Bylo prokázáno, že tato změna klimatických podmínek je ovlivňována lidskou činností, zejména spalováním fosilních paliv a rozsáhlým odlesňováním půdy. Navzdory této skutečnosti se předpokládá, že v další čtvrtině tohoto století budou globální požadavky na energie nadále růst, což povede k dalšímu čerpání neobnovitelných zdrojů.

V současné době je nejvýznamnější část veškeré vyrobené energie spotřebovávána v budovách (40 %), následuje doprava (32 %) a průmyslová výroba (28 %). V této souvislosti představují budovy největší potenciál pro úsporu energie, jelikož samotné vytápění a chlazení činí 64 % jejich energetické spotřeby. Zhruba polovinu této energie lze ekonomicky efektivně s použitím tepelných izolací ušetřit, a to bez narušení kvality života.

Podle zásady Trias Energetica existují tři následné kroky, které je třeba podniknout pro vyřešení udržitelné energetické spotřeby v budovách: za prvé snížit energetickou náročnost budov, za druhé je nutné propagovat a využívat obnovitelné zdroje energií a v neposlední řadě zvýšit efektivitu výroby a využití energie z fosilních paliv.

Uplatňování zásady Trias Energetica v budovách znamená, že nezbytným předpokladem pro výstavbu budov, které svojí kvalitou přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, je jejich kvalitní zateplení s použitím vhodných a vysoce účinných tepelných izolací. Ze všech opatření, která vedou ke zvýšení energetické efektivnosti budov, je z ekonomického hlediska mezi všemi dostupnými možnostmi nejúčinnějším opatřením kvalitní zateplení obálky budovy, protože tato alternativa vyžaduje nejnižší náklady na jednotky ušetřené energie a vykazuje nejkratší návratnost. Množství energie ušetřené s použitím kvalitní tepelné izolace vysoce převyšuje množství energie spotřebované na její výrobu, přepravu a instalaci.